Phone: (+88) 02-333358881   
  • Unilever
  • Akij
  • Godrej
  • PRAN
  • ACI=
  • Abul Khaer
  • TK Group
  • DAN CAKE